• 793 299 173
 • studio@domnaczasie.pl
 • pn - pt 9:00 - 17:00
 • dnc1

  122,3 + 25,1m²

 • dnc2

  126,8m²

 • dnc3

  143,2 + 39,7m²

 • dnc4

  118.5 + 38.8m²

 • dnc5

  107,6 m²

 • dnc6

  158.6 + 41.9m²

 • dnc7

  113.4 m² + 43.2 m²

regulamin

Homeregulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ  www.domnaczasie.pl

 
Serwis internetowy www.domnaczasie.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez firmę BR PROJECT Radosław Bartczak z siedzibą w Łodzi przy ul. Semaforowej 12; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:8992440805 , REGON: 240028981  prowadzącą działalność w zakresie projektowania oraz sprzedaży za pośrednictwem Internetu projektów gotowych, kosztorysów oraz innych produktów (zw. dalej Towarami) zwaną w treści regulaminu Sprzedającym. Kupujący to dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.domnaczasie.pl, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

1.2. Korzystanie z serwisu oraz złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.3. Projekty oraz wszelkie materiały wykorzystywane do prezentacji projektów objęte są ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy   autorów skutkować będzie zastosowaniem sankcji prawnych.

1.4. Kupujący projekt otrzymuje zgodę na wykorzystanie go do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji i kopiowania lub przetwarzania w innej formie.

1.5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.domnaczasie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.6. Kupujący w ramach umowy otrzymuje od Sprzedającego cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, zawierające opracowania branżowe z zakresu: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych (wodnokanalizacyjnych, co) oraz instalacji elektrycznych.

1.7. Dostępność zestawień materiałów i kosztorysów do konkretnego projektu gotowego określona jest w zakładce “zamów projekt” przy każdym projekcie domu oferowanym w serwisie www.domnaczasie.pl. Sprzedający nie gwarantuje takiej dostępności dla każdego oferowanego przez siebie projektu.

1.8. Poszczególne opracowania wchodzące w skład Projektu zostały przygotowane w języku polskim przez uprawnionych projektantów zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie przygotowywania odpowiednimi normami określonymi w polskim Prawie Budowlanym.

1.9. Projekty mogą być wykorzystane do realizacji inwestycji wyłącznie przez Kupującego po przeprowadzeniu adaptacji zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną i prawomocną decyzją o warunkach zabudowy    (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz warunkami otoczenia. Adaptacja projektu musi być dokonana przez osobę posiadającą    odpowiednie uprawnienia do projektowania. Zmiany wymienione powyżej powinny być naniesione na oryginał projektu gotowego trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym lub dołączone w formie aneksu i podpisane przez uprawnioną osobę dokonującą adaptacji. Obowiązek wyżej opisanego      dostosowania obciąża Kupującego i nie wchodzi w zakres przedmiotu umowy obejmującej zakup projektu.

1.10. Sprzedający, pod warunkiem opisanym w pkt 1.9., wyraża zgodę na zmiany w projekcie gotowym wynikające z konieczności przystosowania projektu do: warunków lokalnych zagospodarowania przestrzennego działki, warunków  lokalnie występujących stref klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem odporności na obciążenie wiatrem i śniegiem, indywidualnych potrzeb Kupującego.

2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

2.1. Zamówienie można złożyć w następujący sposób:

a) poprzez formularz zamówienia na stronie: www.domnaczasie.pl

b) za pomocą adresu e-mail: studio@domnaczasie.pl

Zamówienia w powyższych formach można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

2.2. Sprzedawca w ciągu 48 godzin (nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy) potwierdzi przyjęcie zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną oraz uzgodni szczegóły transakcji, jeśli nie zostały dostatecznie sprecyzowane.

2.3. Dla projektów z oznaczoną dostępnością „3-5 dni” czas realizacji zamówienia wynosi: 3 do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) na przygotowanie projektu do wysyłki + czas dostarczenia. Dla projektów w przygotowaniu czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym. Jeśli zaistnieją okoliczności szczególne, które uniemożliwią dotrzymanie terminu, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez obsługę Sklepu.

2.4. Z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Kupującego oraz zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedającego.

2.5. Złożenie zamówienia w Sklepie nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w momencie jego potwierdzenia przez Sprzedającego (pkt 2.2), w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na konto BR PROJECT.

2.6. Każda sprzedaż zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT przez Sprzedającego.

2.7. Modyfikacja lub rezygnacja z zamówienia możliwa jest do momentu wystawienia faktury VAT.

2.8. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, podanie prawdziwych danych osobowych tj.:

a) imienia i nazwiska;

b) dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasta), pod który zamówienie zostanie dostarczone oraz adresu email, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie.

2.9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku podania błędnych danych (tym samym niemożności weryfikacji zamówienia) oraz w przypadku podejrzenia działania niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem.

3.FORMY PŁATNOŚCI

3.1. Wszystkie ceny widniejące na stronie www.domnaczasie.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.2. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy projekcie w momencie dokonywania zamówienia przez Kupującego.

3.3. Możliwe są następujące formy zapłaty:

a) przelewem bankowym na konto Sprzedającego (przedpłata):

mBank  59 1140 2004 0000 3902 5809 3356

b) za pobraniem – należność pobiera kurier

c) gotówką przy odbiorze w biurze handlowym Sprzedającego.

4. SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

4.1. Towar wysyłamy pod wskazany adres za pośrednictwem kuriera. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedającego, po wcześniejszym zaznaczeniu tej formy odbioru towaru oraz telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru.

4.2. Przesyłka zamówionych gotowych projektów domów w przypadku przedpłaty (płatność przelewem) jest bezpłatna dla przesyłek z adresem dostawy na terenie Polski. Dla przesyłek “za pobraniem” koszt dostawy wynosi 35zł.

5. ZWROTY, WYMIANY, REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży Towarów przez Internet można zgłaszać na poniższe sposoby:

a) na adres email: studio@domnaczasie.pl

b) telefonicznie do Sklepu internetowego pod nr tel.: 881 573 455 lub 881 573 415

c) listownie na adres: Dom Na Czasie, ul. Semaforowa 12, 92-632 Łódź.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, dokładny opis i powód reklamacji. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy prawa powszechnego, w tym ustawy o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego.

5.2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

5.3. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827) Kupujący może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru wyśle odpowiednie pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna na adres naszej pracowni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1) można również przesłać drogą elektroniczną na adres email Sprzedającego: studio@domnaczasie.pl. Projekt wraz z dokumentem zakupu (faktura VAT lub paragon) należy odesłać w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pracowni.

5.4. Z wracany projekt nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania (zabrudzeń, zagięć itp.) musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

5.5. Koszty przesyłki w przypadku zwrotu ponosi Kupujący.

5.6. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu zapłaconą kwotę (po potrąceniu kosztów przesyłki w przypadku płatności przelewem) w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej z projektem.

5.7. Nienaruszony projekt Klient może jednorazowo wymienić na inny w przeciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Decyzja dotycząca zamiany projektu po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki jest zależna wyłącznie od woli Sprzedającego i każdorazowo jest rozpatrywana indywidualnie. W razie wymiany Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości projektu, jak również w przypadku wymiany projektu na droższy dopłaty brakującej sumy Klient jest zobowiązany pokryć koszty ponownej wysyłki Towaru. Zwracane lub wymieniane towary wraz z odpowiednim oświadczeniem należy odesłać na adres: Dom Na Czasie ul. Semaforowa 12, 92-632 Łódź.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

6.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sprzedającego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu.

6.3. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

6.4. Oferta, wizualizacje oraz dane techniczne (wielkości powierzchni, proporcji pomiędzy elementami budynku oraz inne dane w opisie technicznym) projektu gotowego mogą się nieznacznie różnić od podanych na stronie sprzedającego. Nie jest to podstawą do roszczeń wobec Sprzedawcy.

6.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie Serwisu www.domnaczasie.pl

6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ